• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  • HOME
  • Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến cá nhân, là thông tin có thể nhận biết được cá nhân xác định ví dụ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, nơi làm việc, v.v..

Thu thập, sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích dưới đây và trong phạm vi của mục đích đó. Việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của công ty chúng tôi là do khách hàng chủ động cung cấp. Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân thì có nghĩa là việc công ty chúng tôi sử dụng thông tin dựa theo phương châm này đã được khách hàng cho phép.
  • Thu thập ý kiến cho các liên hệ và câu hỏi, xác nhận từ phía công ty chúng tôi do cần thiết để thực hiện nghiệp vụ hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Đối ứng các loại liên hệ và câu hỏi

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Công ty chúng tôi không tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi chưa được sự đồng ý từ trước của người đó, trừ trường hợp do lý do chính đáng ví dụ dựa theo quy định pháp luật.

Giám sát nơi nhận ủy thác lại

Công ty chúng tôi có trường hợp cung cấp cho nơi nhận ủy thác lại một phần thông tin cá nhân để thực hiện nghiệp vụ, ví dụ để cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Khi đó, chúng tôi sẽ quản lý để nơi nhận ủy thác lại nghiệp vụ đó sử dụng thông tin cá nhân một cách thích hợp.

Quản lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi cử người chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ thông tin cá nhân để phòng tránh việc thông tin cá nhân bị rò rỉ, mất mát, thiệt hại, v.v.. nỗ lực bảo vệ sự an toàn cho thông tin cá nhân, thực hiện quản lý thông tin cá nhân đang nắm giữ một cách thích hợp sao cho thông tin cá nhân luôn được giữ ở tình trạng chính xác và mới nhất.

Đối chiếu, sửa chữa, hoặc xóa nội dung thông tin

Khi khách hàng mong muốn công ty chúng tôi đối chiếu, sửa chữa, hoặc xóa nội dung thông tin xác nhân mà chúng tôi được cung cấp thì chúng tôi sẽ xác nhận việc này với bản thân người đó và nhanh chóng đối ứng trong phạm vi hợp lý.

Về an ninh

Tại công ty chúng tôi, sử dụng công nghệ mã hóa SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa việc truyền thông tin khi thông tin của khách hàng được gửi đi.