• 075-595-0668
  • Thời gian trả lời điện thoại 10:00~20:00 / Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ

Đại hội bóng bàn

 Lớp học kỳ đầu sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 9, và sẽ vào kỳ thu đến ngày 6 tháng 10. Do tình hình dịch nên thiếu vận động nên hôm nay trường đã tổ chức buổi vận động nhẹ bằng bóng bàn.
 Đó là một bàn bóng bàn đặc biệt bằng cách xếp các dãy bàn lại với nhau, những quả bóng nảy theo các hướng khác nhau thật hiếm thấy.
Đại hội bóng bàn
Đại hội bóng bàn
Đại hội bóng bàn
Đại hội bóng bàn
Đại hội bóng bàn
Đại hội bóng bàn